Eesti keeles In english Võro keelen
Ettevõttõst
Pakumi'
Tüü'
Luumisütisüs Maailm om 2004. aastagal luud ettevõtõ’, miä pakk mitmõsugumast nõvvo ja koolitust. Mi tüü ala käü läbikäümine, luuminõ ja luumisravi. Luumisvägi om tuu, mink peri mi ummi tegemiisi säe.

Miä om mi kimmüs? Vast terädse’ mõttõ’ ja hää’ tutvusõ’. Mitu korgõmpa haridust. Aokirändüse, suhtõkõrraldusõ ja reklaamiala kogõmus. Tiidmise’ koolitusõst, loengupidäjä ja joogaoppaja kogõmus. Hulga tettüisi töid ni küländ pall’o aigu ka Su jaos, hää huvilinõ.

Mi tii umma tüüd nigu luumiskoda. Juhimi esi’ mitmõsugumaidsi projektõ, olõmi’ päätüüvõtja’, alltüüvõtja’, panõmi’ as’atundjist õkva säändse miiskunna kokko, nigu Sullõ vaia. Anna’ meile hindäst teedä’, ku saami’, tulõmi’ nõvvo ja jovvuga appi. Ja ku mi esi’ avita’ saa-i, proomimi anda mõnõ niidiotsakõsõ, mink perrä edesi minnä’.